This is a free Purot.net wiki
 • View:

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi TOP-Ohjausverkossa

Ohje fasilitaattorille - Mitä teen ennen arviointia??

Itsearvioinnissa ja vertaisarvioinnissa käytettävät työkalut ja lomakkeet

Itsearviointiraportti laaditaan lomakkeeseen vertaisarviointiraportti.doc. Itsearvioinnin tiedonkeruussa voi hyödyntää Vertaisarviointityökalua. Apuna voi lisäksi käyttää webropolkysymyksiä, joissa arviointialue on avattu auki. Oheisessa tiedostossa opettajien väittämät on kriteereittäin. Ne voivat itsearviointia tehdessä auttaa hahmottamaan, mitä kyseisellä kriteerillä tarkoitetaan. vertaisarviointi/webropol_vaittamat_opettajat_1.docx

 

Vertaisarviointiraportti laaditaan samaan lomakkeeseen vertaisarviointiraportti.doc, johon arvioinnin kohde on jo tehnyt oman itsearviointinsa.

 

 

Lähteitä

 

Vertaisoppien Wikisivusto, jossa kuvattu vertaisarviointiprosessi ja toimijoiden roolit

 

Oppilaitos Oppilaitoskohtaiset tarkennetut tavoitteet ja toimenpiteet = Osallistuuko arvioijana, arvioitavana vai sekä että. Mitä tutkintoalat arvioidaan, miltä tutkintoaloilta tulee arvioijat?
Ahlman Ahlmanin koulun Säätiö osallistuu arvioijana luva- / marata-ala. Tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjän omaa tutkintojen välistä vertaisarviointia, sekä vertaisarviointia työssäoppimisessa ja amos-näytöissä eri koulutuksen järjestäjien kesken. Vertaiskäyntejä saman ja eri tutkintoalan sisällä, omassa ja yhteistyöoppilaitoksissa, toimivien käytänteiden jakaminen eri koulutusaloilla ja koulutuksen järjestäjien välillä. Suunnitella testata ja vakiinnuttaa ohjauksen tueksi yhteinen vertaistukifoorumi. Työssäoppimisen amos-näyttöjen prosessien ja laadunhallintajärjestelmien kehittäminen ja jalkauttaminen.
PAO  
TAO  
TPA

TPA osallistuu arvioijana (marata-ala) vertais-arviointityöhön.

 • kehittää koulutuksen järjestäjän omaa vertaisarviointia sekä vertaisarviointia työssäoppimisessa ja amos-näytöissä eri koulutuksen järjestäjien kesken.
 •  toteuttaa vertaiskäyntejä saman ja eri tutkintoalan sisällä, omassa ja yhteistyöoppilaitoksissa,
 • jakaa toimivia käytänteitä eri koulutusaloilla ja koulutuksen järjestäjien välillä,
 • suunnitella, testata ja vakiinnuttaa ohjauksen tueksi yhteinen vertaistukifoorumi,
 • kehittää ja jalkauttaa työssäoppimisen ja amos-näyttöjen prosesseja ja laadunhallintajärjestelmiä
Sasky
 • vertaisarviointi sisältyy toimenpiteenä muihin tavoitteisiin

 

Suunnitelmia

Kehitetään työpaikalla tapahtuvan opiskelua, oppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä sekä vertaisoppimista jatkamalla Koulutuskeskus Tavastian, Tampereen ammattiopiston sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kanssa Verraton 2010, 2011 vertaisarviointiprojektia (http://topamosvertaisarviointi.wikipaces.com\ ja saatujen tulosten levittämistä. Kehitetään toimintamalli, joka sopii osaksi oppilaitoksen jatkuvaa kehittymisen seurantaa.

 • Tavoitteena kehittää prosessia
 • Kehitetään tiedonkeruuprosessia arviointiaineistoksi, webropol-kyselyn laatiminen kaikille osapuolille (opiskelija, opettaja, työpaikkaohjaaja, koulutusorganisaation johto), arviointia täydennetään haastattelujen pohjalta niiltä osin kuin on tarpeellista, jotta arviointiaineisto "täyttyy". Aineisto kerätään siltä tutkintoalalta johon arviointi kohdentuu.
  • Kysymykset yleisiä ei tutkintoalakohtaisia -
   • Kysymysten laadintaan osallistuvat TAO,PAO,Tavastia, mahdollisesti Sasky
  • Suljettuja kysymyksiä
  • Kukin varaa webropol kyselyyn 12h
  • Arvioinninkohteet ja arviointikriteerit valmiina 10.12.2012. Sen jälkeen laaditaan kriteerit arviointikohteittain, Nina tekee pohjaehdotuksen, joka jälkeen työryhmä = koordinointiryhmä kokoontuu.
 • Tarvittaessa voi käyttää myös jo olemassa olevia palautteenkeruumenetelmiä -
  • Tarkastetaan, että kysymyspatterit vastaavat  / tyottavat tietoa vertasiarvioinnin arvioinnin kohteisiin.
 • Kukin organisoi omassa organisaatiossa, miten arviointiaineisto kerätään.
 • Toteutetaan arviointia, organisaatioiden kesken vertaisarviointiryhmän suunnittelemalla tavalla
 • Koulutusmateriaalin laatiminen

 

Valitut arviointialueet:

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Vertaisarviointiraportti ja -työkalulomakkeet voisi päivittää uusilla logoilla. Vertaisarviointi4 Ahlmanin kohdalla (Henna Möttönen) opettajan voi poistaa.
LeilaArponen   (21.03.2013 15:58)
  Reply

Vertaisarviointikoulutus 20.2. Ahlman
ArjaLeenaPori   (19.02.2013 12:55)
  Reply