This is a free Purot.net wiki
 • View:

Vertaisarviointiprosessi ja eri osapuolten tehtävät

Vertaisarviointiprosessi ja eri osapuolten tehtävät

Ennakkovalmistelut ennen arviointipäivää:

Arvioitavan kohteen edustajat:

 • Päättävät mitkä arvioinnin kohteet arvioidaan A) Opetussuunnitelma ja Opiskeijan ohjaaminen vai B) Arviointi vai sekä että A) + B)
 • Laativat itsearvioinnin arviointikriteeristöä käyttäen ja toimittavat sen vertaisarvioijille sovitun aikataulun mukaisesti (kolme viikkoa ennen arviointia)
 • Toteuttavat webropol-aineiston keruun
 • Suunnitelevat arviointipäivän kulun (Suunnittelupohja tulee löytymään kunkin arvioinnin suunnitteluun tarkoitetulta alasivulta, sitten kun päivän runko on valmiiksi sovittu Vertaisarviointien suunnittelusivut arvioinneittain
 • Varaavat tilat
 • Miettivät haastateltavat ja sopivat aikataulun heidän kanssaa
 • Varaavat lounaan ja kahvit
 • Toimittavat aikataulun wikiin (kolme viikkoa ennen arviointia)

Vertaisarvioijat ja koordinaattori:

 • Tutustuvat arvioitavan kohteen toimittamaan arviointiaineistoon (itsearviointi, webropolit + muu aineisto)
 • Tekevät alustavan arvion itsearvioinnin pohjalta
 • Laativat alustavat haastattelukysymykset (kootaan yhteen koulutuksen toisessa osassa kaksi viikkoa ennen vertaisarviointikäyntiä)
  • Asioihin, jotka arviointiaineiston pohjalta tulevat arvioijille jo selväksi, ei arviointikäynnillä tarvitse enää syvästi paneutua. Esim. Arvioitavan kohteen edustajat tuovat itsearvioinnissaan esiin selvän kehittämistarpeensa tai tuovat ilmi, että johonkin osa-alueeseen ei ole riittävästi panostettu. Tähän ei kannata arviointikäynnillä enää paljoa tuhlata aikaa, koska asia on selvä jo sekä arvioijille että arvioitaville.
  • Kokoavat alustavan arvioinsa pohjalta ne aiheet / teemat, joita arviontikäynnillä on syytä tarkentaa
  • Miettivät pitääkö aihesta kysyä kaikilta osapuolilta vai vain joltain
 • Suunnittelevat haastatteluparit ja sopivat kuka haastattelee ketäkin. Lisäävät tiedot wikiin toimitettuun koulutuksenjärjestäjä kohtaiseen aikataulusuunnitelmaan

Koordinaattori:

 • edustaa vertaisarviointiryhmää, toimii ryhmän puheenjohtajana
 • yhteydenpito arvioinnin kohteeseen, sopii aikataulut kohteen kanssa, ym.
 • vastaa vertaisarvioinnin valmistelusta ryhmän kanssa

Arviointikäynnin aikana:
Arvioitavan kohteen edustajat:

 • Osallistuvat aamutapaamiseen (parhaaksi katsomallaan kokoonpanolla)
 • Huolehtivat käytännön järjestelyistä
  • Haastattelujen aikatauluissa pysyminen
  • Haastateltavien ohjaaminen oikeisiin tiloihin (Mahdolliset kuljetukset)
  • Tarjoilut
 • Osallistuvat palautekeskusteluun (Mahdollisimman monen olisi hyvä osallistua)

Vertaisarvioijat ja koordinaattori:

 • Osallistuvat alkutapaamiseen
 • Suorittavat haastattelut pareittain ennakkoon suunnitellun työnjaon mukaisesti
  • Haastatellaan vuorotelleen - toinen haastattelee, toinen kirjaa
 • Tekevät muistiinpanoja haastattelujen aikana tulevaa raporttia varten. Runko palauteraportille suunnitellaan alustavan arvion ja alustavien haastattelukysymysten pohjalta.
 • Laativat palauteraportin haastattelujen päätyttyä. Alustava palauteraportti laaditaan jo haastattelujen välillä.
 • Käyvät palautekeskustelun arvioitavan hankkeen edustajien kanssa

Koordinaattori:

 • edustaa vertaisarviointiryhmää, toimii vertaisarvioijana ja ryhmän puheenjohtajana

Arviointikäynnin jälkeen
Arvioitavan kohteen edustajat:

 • Laativat suunnitelman palautetiedon hyödyntämisestä oman kehittämistoiminnan hyväksi
 • Toteuttavat korjaavat toimenpiteet ja seuraavat toimenpiteiden vaikutusta

Vertaisarvioijat ja koordinaattori:

 • Hyödyntävät oppimaansa omassa kehittämistyössään
 • Huolehtivat tarvittaessa raportin viimeistelystä

Koordinaattori

 • edustaa vertaisarviointiryhmää, toimii ryhmän puheenjohtajana
 • vastaa vertaisarviointiraportin viimeistelystä ryhmän kanssa

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@anonyymi Taisit Matti saada jo vastuksen kysymykseesi Annen välityksellä, mutta kaikille muillekin vielä tarkennuksena. Lomakkeet löytyvät sivulta https://top-ohjausverkko.purot.net/ver...
NinaEskola NinaEskola   (18.03.2013 14:59)
  Reply

Mistä löytyy itsearvioinnin kohteet ja arviointikriteeristö?
Kyselee Matti.
anonymous   (05.02.2013 21:16)
  Reply