This is a free Purot.net wiki
 • View:

Vertaisarviointityökalujen suunnittelu

Ennakkokyselyt opiskelijalle

1.1 Opetussuunnitelmat

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

 

Arviointikriteeri

Väittämät

1= täysin eri mieltä

2=jokseenkin eri mieltä

3= en osaa sanoa

4=jokseenkin samaa mieltä

5= täysin samaa mieltä

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen: Opetussuunnitelmaan sisältyy tarkoituksenmukainen määrä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuva oppiminen muodostavat kiinteän kokonaisuuden.

Työelämäyhteistyö ja sen organisointi.

 • Työelämä ja alue ovat mukana OPS:n ja oppimisen suunnittelussa.
 • Alueelliset tekijät (erityispiirteet, vahvuudet, kehittämiskohteet) näkyvät suunnittelussa.
 • Koulutuksen järjestäjän linjaukset näkyvät suunnittelussa.
 • Tulevaisuuden työelämän tarpeet ennakoidaan opetussuunnitelmassa.
 • Kansainvälisyys näkyvät suunnitelmissa.
 • Henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laadinta on ohjeistettu.
 • Opiskelijalle tarvittaessa laadittu HOJKS toteutuu työssäoppimisjaksolla.
 • Aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan työssäoppimisjaksolla
 • Opiskelijat on perehdytetty työssäoppimisjaksolle ennen jakson alkua.
 • Opiskelijoilla on riittävät tiedot ja taidot kun he tulevat työssäoppimisjaksolle.
 • Työssäoppimispaikalla kerrottiin työturvallisuusasioista.
 • Opiskelija arvioi osaamistaan kirjallisesti työssäoppimisjaksolla.
 • Opiskelija on saanut palautetta työssäoppimisjaksolla työtehtävistä.
 • Koulutuksen järjestäjä on saanut palautetta työpaikkaohjaajilta työssäoppimisjaksolta.
 • Koulutuksen järjestäjä on saanut palautetta opiskelijoilta työssäoppimisjaksolta.
 • Opettaja osallistuu työssäoppimisen aikana opiskelijan ohjaamiseen työssäoppimispaikalla.
 •  

Verifiointi: Koulutuksen järjestäjä varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisällön vastaavuuden opetussuunnitelman vaatimusten kanssa ja oppimispaikan soveltuvuuden oppimispaikaksi.

Työpaikkojen edellysten arviointi ja sen ohjeistaminen.

 

 • Olet tutustunut opetussuunnitelman tutkintokohtaiseen osaan
 • Opetussuunnitelma toteutuu työssäoppimisjaksolla.
 • Työssäoppimispaikat on kartoitettu opetussuunnitelman osaamistaitovaatimusten mukaisesti.
 • Opiskelijalle laadittu HOPS toteutuu työssöoppimisjaksolla.
 • Yrittäjyyskasvatus toteutuu työssäoppimispaikassa

Periaatteet ja menettelytavat. Työssäoppimisen periaatteet ja menettelytavat määritellään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa (työssäoppimisen järjestämissuunnitelma)

 

 • Työssäoppimisen asiakirjat löytyvät helposti.
 • Olet tutustunut opetussuunnitelman yhteiseen osaan
 • Työssäoppiminen toteutettiin ennakkosuunnitelman mukaisesti.
 • Ammattiosaamisen näytöt toteutettiin ennakkosuunnitelman mukaisesti.
 • Virtuaalioppiminen näkyvät suunnitelmissa.

 


 

1.2 Oppiminen ja opettaminen

 

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

 

Arviointikriteeri            

Väittämät

Periaatteet ja menettelytavat: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeiset periaatteet ja menettelytavat on määritelty opetussuunnitelman yhteisessä osassa (työssäoppimisen järjestämissuunnitelma).

Työssäoppimisen järjestämisen periaatteet ja menettelytavat

 • työssäoppiminen suunnitellaan aidosti koulutuksejärjestäjän ja työelämän yhteistyönä
 • työpaikkojen edellytyksiä työssäoppimispaikoiksi arvioidaan
 • työssäoppimisen kirjalliset sopimukset laaditaan
 • opettajia ja työpaikkaohjaajia perehdytetään ja koulutetaan työssäoppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • opiskelijoita perehdytetään työssäoppimiseen
 • ulkomailla tapahtuva työssäoppiminen järjestetään
 • erityistapauksissa työssäoppiminen toteutetaan harjoitusyrityksessa tai vastaavilla järjestelyillä
 • Työssäoppiminen suunnitellaan aidosti oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä.
 • Työssäoppimispaikan valinnassa/soveltuvuudessa huomioidaan riittävä tuotanto- ja palvelutoiminta.
 • Työssäoppimispaikan valinnassa/soveltuvuudessa huomioidaan tarpeellinen työvälineistö.
 • Työssäoppimispaikan valinnassa/soveltuvuudessa huomioidaan ohjaukseen pätevä henkilöstö.
 • Työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä laaditaan kirjalliset sopimukset.
 • Opettajat on perehdytetty ja koulutettu työssäoppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
 • Työpaikkaohjaajat on perehdytetty ja koulutettu työssäoppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
 • Opiskelijat on perehdytetty työssäoppimiseen.
 • Ulkomailla tapahtuva työssäoppiminen on mahdollista.
 • Työssäoppiminen on mahdollista toteuttaa erityistapauksissa harjoitus yrityksessä tai vastaavilla järjestelyillä.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen tavoitteet sisältyvät henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS:iin ja HOJKS:iin)

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt:

 • toteutusaika ja -paikka
 • työssäoppimisen tavoite

Yksilöllinen valinnaisuus työssäoppimisjaksolla.

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen liittyvien asioiden kirjaaminen HOPSiin.

 

 • Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt paikat ja ajankohdat on kirjattu HOPSiin tai HOJKSiin.
 • Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt tavoitteet on kirjattu HOPSiin tai HOJKSiin.

Opiskelijoiden valmiuksien ja osaamisen varmistaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa opiskelijoiden valmiudet ja osaamisen suhteessa suunniteltuun työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, samoin kuin riittävän ja oikeanlaisen tuen saannin sekä koulutuksen järjestäjän ja toimintayksikön että työpaikan taholta.

 • Opettaja varmistaa opiskelijan valmiudet ja osaaminen ennen työssäoppimista.
 • Opettaja varmistaa opiskelijan valmiudet ja osaaminen varmistetaan ennen ammattiosaamisen näyttöä.
 • Opiskelija saa riittävän tuen työssäoppimisen aikana ohjaavalta opettajalta.
 • Ohjaava opettaja varmistaa, että opiskelija saa riittävän tuen työssäoppimisen aikana työssäoppimipaikalta.

Tavoitteiden mukaisuus: Koulutuksen järjestäjä on varmistanut, että työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista toteuttaa tavoitteiden mukaisesti ohjattuna ja arvioituna.

 

 • Työssäoppimispaikan mahdollisuudet toteuttaa tavoitteiden mukainen työssäoppiminen varmistetaan.
 • Työssäoppimispaikan mahdollisuudet toteuttaa tavoitteiden mukainen ammattiosaamisen näyttö varmistetaan.

Ohjaus työpaikoilla: Työpaikoilla on koulutetut työpaikkaohjaajat/ -kouluttajat, jotka vastaavat työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta työpaikoilla.

 

 • Työssäoppimispaikalla on koulutetut työpaikkaohjaajat.

Työpaikkaohjaajien/- kouluttajien perehdyttäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että työpaikkaohjaajat/-kouluttajat ovat perehtyneet työpaikalla tapahtuvan oppimisen periaatteisiin ja sisältöihin ja työssäoppijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Työpaikkaohjaajakoulutukset.

Opettajien perehdyttäminen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näytöihin.

 

 • Työssäoppimispaikan valinnassa/soveltuvuudessa huomioidaan ohjaukseen pätevä henkilöstö.
 • Ohjaava opettaja varmistaa, että työpaikkaohjaajat ovat perehtyneet työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen  periaatteisiin ja sisältöihin.
 • Ohjaava opettaja varmistaa, että työpaikkaohjaajat ovat perehtyneet työssäoppijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Erityisopiskelijoiden tarpeet: Opiskelijoiden tuen tarpeet otetaan huomioon työpaikalla tapahtuvaa oppimista suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.

 

 • Erityisopiskelijan tuen tarpeet otetaan huomioon työssäoppimisen ja ammattiosaamisen suunnittelussa.
 • Erityisopiskelijan tuen tarpeet otetaan huomioon työssäoppimisen ja ammattiosaamisen toteuttamisessa.
 • Erityisopiskelijan tuen tarpeet otetaan huomioon työssäoppimisen ja ammattiosaamisen arvioinnissa.

 

Laajennetun työssäoppimisen kyselyn väittämiä työpaikkaohjaajille

 • Työssäoppimisjakson ajankohta oli hyvä
 • Työssäoppimisjakso oli sopivan mittainen
 • Opiskelijalla oli riittävästi tietoa, taitoa ja motivaatiota jakson alkaessa
 • Työssäoppimisen tavoitteet vastasivat oikeita työelämän tehtäviä ja toimintakokonaisuuksia
 • Opiskelijan ohjaamiseen oli varattu riittävästi aikaa työssäoppimisen aikana
 • Ohjasin riittävästi opiskelijaa työssäoppimisen aikana
 • Huomioin opiskelijan omat lähtökohdat ja tavoitteet ohjauksessani työssäoppimisenaikana
 • Ohjaaminen tuki työssäoppimisen tavoitteiden saavuttamista
 • Henkilökohtaisen ohjaamisen tueksi oli laadittu riittävästi muuta materiaalia (lomakkeet, ohjeistot, verkkomateriaalit)
 • Opiskelijat saivat työpaikalla tehdä työssäoppimisen tavoitteiden mukaisia työtehtäviä
 • Opiskelijalle annetut työtehtävät vastasivat hänen taitojaan
 • Sain riittävästi tukea opettajalta työssäoppimisen aikana
 • Työssäoppimisjakso tuki opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista
 • Olen saanut riittävästi perehdytystä työpaikkaohjaajan tehtäviin


 

1.3Opiskelijan arviointi

1.3.1Opiskelijan arviointijärjestelmä (pitäisikö olla opiskelija arvioinnin toimintatavat ja arviointisuunnitelma kts Arvioinnin opas s. 10)

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Arviointijärjestelmä:

Arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin opiskelijan arviointia koskeviin määräyksiin.

Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä.

Arvioinnin periaatteet ja niiden soveltamien on opiskelijoiden ja kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

Arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta tiedotettava:

 • arvioinnin tehtävät ja tavoitteet (miksi arvioidaan)
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt
 • arviointimenetelmät
 • arvioinnin kohteet  (mitä asioita arvioidaan)
 • arviointikriteerit (minkä mukaisesti arviointi tehdään)
 • arvosanan muodostuminen osaamisen arvioinnin pohjalta
 • arvosanasta päättäminen
 • arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen
 • arvioinnin oikaiseminen
 • tutkintotodistuksen saaminen ja todistuksen sisältö

 

 • Arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin opiskelijan arviointia koskeviin määräyksiin. Pitääkö vielä avata vai tuleeko esiin alla olevissa???
 • Tiedän arvioinnin tehtävät ja tavoitteet (Tiedän miksi arvioidaan)
 • Tiedän, mitä tarkoittaa opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • Tiedän, mistä opiskelijan tutkinnonosan arvosana muodostuu
 • Tiedän, mikä arviointi vaikuttaa tutkinnonosan lopulliseen arvosanaan
 • Tutkinnon arvosana määräytyy ainoastaan osaamisen arvioinnin perusteella ( osaamisen tunnustaminen + ammattiosaamisen näyttö ja sitä täydentävä arviointisuunnitelmanmukainen muu osaamisen arviointi) Tätä pitä selkeyttää!!!!
 •  
 • arviointimenetelmät
 •  
 • Tiedän, mitä asioita arvioidaan eri arvioinnin kohteissa 
 • a) Työprosessin hallinta
 • b) Työmenetelmien- ja välineiden ja metriaalien hallinta
 • c) Työn perustana olevan tiedon hallinta
 • d) Elinikäisen oppimisen avaintaidot (Oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky
 • Tunnen arviointikriteerit, joiden mukaan opiskelijan arviointi tehdään
 • Tiedän kuka / ketkä päättävät tutkinnonosan arvosanan
 • Tiedän, miten arvioinnin voi uusia
 • Tiedän, miten arvosanan voi korottaa
 • Tiedän miten arvioinnin oikaiseminen tapahtuu

Opiskelijoiden valmiudet ja osaaminen: Opiskelijan valmiudet ja osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja opetuksen toteuttamisessa sekä näitä tarvittaessa muutettaessa.

Päällekkäinen arviointi, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt.

 

 • Opiskelijan omat lähtökohdat,  tavoitteet  ja valmiudet huomioidaan ohjaavassa palautteessa  työssäoppimisen aikana
 •  

Aikaisempi osaaminen: Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

 • joustavat opinpolut
 • henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
 • osaamisen tunnistamisen ennen uuden tutkinnon osan aloittamista (ns. opiskelijan lähtötason kartoitus)
 • tunnustettu osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon perusteiden tavoitteita, ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä
 • tunnustettavasta osaamisesta on luotettavat dokumentit
 • tunnustettu osaaminen on ajantasaista
 • jos muualla suoritetuista opinnoista tai muutoin hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, tulee järjestää arviointi ja arvioida osaaminen suoritettavan tutkinnon peristeiden tavoitteiden, ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien pohjalta

Työssäoppimiseen liittyvän osaamisen tunnistaminen.

Työkokemuksella hankitun osaamisen tunnustaminen.

Aikaisemmin hankitulla osaamisella tarkoitetaan muualla suoritettuja opintoja, työssä hankittua osaamista ja ohjatun harrastustoiminnalla hankittua osaamista, joka vastaa suoritettavan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja tavoitteita.

 • Aikaisemmin hankittu osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen toteutuu oppilaitoksessamme? Tähän jokin adjektiivi??
 • Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen toteutuu ennen uuden tutkinnon osan aloittamista
 • Tunnustettu osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon perusteiden tavoitteita, ammattitaitovaatimuksia ja arviointikriteereitä
 • tunnustettavasta osaamisesta on luotettavat dokumentit

Ohjaavuus ja seuranta: Opetukseen sisältyy suoritusten ohjaavaa arviointia sekä opiskelijan oppimisen ja opiskelun etenemisen seurantaa ja palautteen antamista.

Arviointi ja palautekeskustelujen toteuttaminen.

 

 • Ohjaamiseen sisältyy ohjaavaa arviointia
 • Ohjaamiseen sisältyy opiskelijan oppimisen ja opiskelun etenemisen seurantaa
 • Ohjaamiseen sisältyy palautteen antamista.

Opiskelijoiden itsearviointi: Arviointijärjestelmän osana on opiskelijoiden itsearviointi, jota tuetaan käyttämällä opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Itsearviointia toteutetaan systemaattisesti ja säännöllisesti.

Itsearviointi työssäoppimisjaksolla.

 

 • Opiskelijoiden itsearviointi kuuluu osaksi arviointijärjestelmää
 • Opiskelijaa tuetaan ja kannustetaan itsearviointiin käyttämällä opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä
 • Itsearviointia toteutetaan systemaattisesti ja säännöllisesti.

Uusiminen, oikaisu ja arvosanan korottaminen: Toiminta-tavat arvioinnin uusimiseen ja oikaisemiseen sekä arvosanojen korottamiseen on kuvattu ja ne ovat opiskelijoiden ja kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

Työssäoppimisjakson arvioinnin vaikutus tutkinnon osan arvosanaan.

 

 • Toimintatavat arvioinnin uusimiseen ja oikaisemiseen sekä arvosanojen korottamiseen on kuvattu
 • Toimintatavat arvioinnin uusimiseen ja oikaisemiseen opiskelijoiden tiedossa.
 • Toimintatavat arvioinnin uusimiseen ja oikaisemiseen kaikkien  arviointiin osallistuvien tiedossa

Dokumentointi ja arviointiaineiston säilyttäminen: Arviointiaineiston dokumentointiin ja säilyttämiseen on sovittu niitä koskevien määräysten pohjalta toimintatavat, joiden noudattamista seurataan.

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön arviointiedon tiedon tallentaminen ja säilyttäminen.

 

 • Arviointiaineiston dokumentointiin ja säilyttämiseen on sovittu niitä koskevien määräysten pohjalta toimintatavat
 • Arviointiaineiston dokumentointiin ja säilyttämiseen sovittujen toimintatapojen noudattamista seurataan.

 


 

 

1.3.2Oppimisen ja osaamisen arviointi

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Jatkuva seuranta: Opetukseen sisältyy opintomenestyksen järjestelmällinen seuranta, jonka avulla muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys opiskelijoiden kyvyistä ja osaamisesta.

VOISIKO TÄMÄN KOHDAN JÄTTÄÄ POIS?

 

 • Opiskelijan opintomenestystä seurataan järjestelmällisesti
 • Opiskelijan oppimisen arvioinnissa hyödynnetään monipuolisia arviointimenetelmiä
 • Opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaan päivitetään opintomenestyksen seurannan perusteella

 

Palaute oppimisesta: Opiskelijat saavat säännöllisesti palautetta osaamisestaan, vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Opetushenkilöstö keskustelee opiskelijan kanssa keskeisistä ongelma-alueista ja laatii yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelman ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Arviointikeskustelu.

 

 • Opiskleija saa säännöllisesti palautetta osaamisestaan, vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan
 • Opetushenkilöstö keskustelee opiskelijan kanssa keskeisistä ongelma-alueista ja laatii yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelman ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi

Arviointimenetelmät on osaamisen arvioinnissa valittu siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. Opiskelija voi osoittaa osaamistaan monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan.

Ammattiosaamisen näyttö ja muu osaamisen arviointi.

 

Osaamisen arvioinnilla tarkoitetaan sitä arviointia, jonka perusteella opiskelijalle annetaan tutkinnonosan arvosana. Eli ammattiosaamisen näyttö + sitä täydentävä arviointisuunnitelman mukainen muu arviointi.

 • Arviointimenetelmät on osaamisen arvioinnissa  valittu siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista
 • Arviointimenetelmät on osaamisen arvioinnissa  valittu siten, että ne soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin
 • Arviointimenetelmät on osaamisen arvioinnissa  valittu siten, että ne tukevat opiskelijan oppimista
 • Opiskelija voi osoittaa osaamistaan monipuolisesti
 • Opiskelija voi arvioida myös itse osaamistaan

Työpaikkaohjaajien ja – kouluttajien arviointimenetelmien tuntemus: Työpaikkaohjaajat/-kouluttajat tuntevat arviointimenettelyt, arvioinnin kohteet ja kriteerit.

 

Työpaikkaohjaajakoulutukset.

Opettajien perehdyttäminen työssäoppimiseen ja  ammattiosaamisen näytöihin.

 

 

 • Työpaikkaohjaajat tuntevat arviointimenettelyt
 • Työpaikkaohjaajat tuntevat arvioinnin kohteet
 • Työpaikkaohjaajat tuntevat arviointikriteerit.

Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta ja määräysten edellyttämällä tavalla.

Ammatillisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö ja arvosana arvioinnin kohteittain.

Ammattiosaamisen näyttöjen ajoitus.

Toimielimen toiminta.

Ammattiosaamisen näytöt ulkomailla.

Tuki ja ohjaus ennen ammattiosaamisen näyttöjä, niiden aikana sekä ohjaava palaute niiden jälkeen.

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteydessä kerättävät palautteet.

 

 • Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä
 • Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä
 • Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä
 • Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tutkinnon perusteiden pohjalta
 • Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan määräysten edellyttämällä tavalla

 

 

1.3.3Arvosanojen ja todistuksen antaminen

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Läpinäkyvyys: Opiskelijat ovat tietoisia arviointimenettelyistä, arvosana-asteikosta ja todistuksista ja niihin kuuluvien liitteiden antamisesta sekä erilaisten todistusten mahdollisista seuraamuksia (esim. mukautetut ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet). Opettajien ja muiden arviointiin osallistuvien käyttämät arviointiperusteet ovat opiskelijoiden tiedossa.

 

 

 • Opiskelijat ovat tietoisia arviointimenettelyistä
 • Opiskelijat ovat tietoisia arvosana-asteikosta
 • Opiskelijat ovat tietoisia todistuksista ja niihin kuuluvien liitteiden antamisesta
 • Opiskelijat ovat tietoisia erilaisten todistusten mahdollisista seuraamuksia (esim. mukautetut ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet)
 • Opettajien ja muiden arviointiin osallistuvien käyttämät arviointiperusteet ovat opiskelijoiden tiedossa
 • Opiskelija on tietoinen arvioinnin kohteista ja arviointikriteereistä.
 • Opiskelija on tietoinen arvosanan muodostumisesta.
 • Opiskelija on tietoinen arvioinnista päättämisestä.
 • Opiskelija on tietoinen arvosanan uusimisesta, arvioinnin korottamisesta.
 • Opiskelija on tietoinen arvioinnin oikaisemisesta.
 • Opiskelija on tietoinen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.
 • Opiskelija on tietoinen tutkintotodistuksen saamisesta ja sisällöstä.
 • Opiskelija on tietoinen mukautettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden vaikutuksista arviointiin ja tutkintotodistukseen.
 • Opiskelija on tietoinen opettajan ja työpaikkaohjaajan käyttämistä arviointiperusteista ennen ammattiosaamisen näyttöä.
 • Opiskelija on tietoinen opettajan ja työpaikkaohjaajan tekemistä arviointiperusteluista.
 • Olin tähän vahingossa innostuksissani kirjoittanut kriteereitä, joten älkää ihmetelkö, että on samoja kahteen kertaan. Katsotaan nämä tuonnempana läpi. -Nina-

Arvosanat tutkintotodistukseen annetaan kaikista tutkinnon perusteiden mukaisista osista. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Arvioinnin perusteet kirjataan.

 

 • Arvosanat tutkintotodistukseen annetaan kaikista tutkinnon perusteiden mukaisista osista.
 • Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
 • Arvioinnin perusteet kirjataan.
 • Arvosanat annetaan tutkintotodistukseen kaikissa tutkinnon perusteiden mukaisissa osissa.
 • Tutkinnon osan arvosana tutkintotodistukseen päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
 • Ammattiosaamisen näytön arvioinnin perustelut kirjataan arviointilomakkeeseen.

Suoritusten oikeudenmukainen arviointi: Opettajat selvittävät, onko arviointi opiskelijoiden mielestä oikeudenmukaista ja asiallista sekä ottavat palautetta muilta arviointiin osallistuvilta. Arviointimenettelyjä kehitetään palautteen pohjalta.

 

 

 • Opettajat selvittävät, onko arviointi opiskelijoiden mielestä oikeudenmukaista ja asiallista
 • Opettajat ottavat palautetta muilta arviointiin osallistuvilta
 • Arviointimenettelyjä kehitetään palautteen pohjalta.
 • Opettajat ottavat suoritusten arvioinnista palautetta opiskelijoilta.
 • Opettajat ottavat suoritusten arvioinnista palautetta työpaikkaohjaajilta.
 • Palautteiden pohjalta arviointimenettelyjä kehitetään

 

Laajennetun työssäoppimisen kyselyssä työpaikkaohjaajilta kysyttyä

Arvioinnin kriteerit olivat tiedossani

Työpaikalla toteutuneiden opintojen arviointi oli tavoitteisiin perustuvaa

Työpaikalla toteutuneiden opintojen arviointi oli oikeudenmukaista

Työpaikalla toteutuneiden opintojen arviointikäytäntö oli selkeä

Koin arviointi- ja palautekeskustelut hyödylliseksi

Osallistuin aktiivisena osapuolena työssäoppimisen arviointikeskusteluun

Arviointiin oli varattu riittävästi aikaa

Sain riittävästi palautetta ohjaustyöstäni opettajalta

Sain riittävästi palautetta ohjaustyöstäni opiskelijalta

 

 

 

Ennakkokyselyt opettajille

1.1Opetussuunnitelmat

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

 

Arviointikriteeri

Väittämät

1= täysin eri mieltä

2=jokseenkin eri mieltä

3= en osaa sanoa

4=jokseenkin samaa mieltä

5= täysin samaa mieltä

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen: Opetussuunnitelmaan sisältyy tarkoituksenmukainen määrä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuva oppiminen muodostavat kiinteän kokonaisuuden.

 

 

Verifiointi: Koulutuksen järjestäjä varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisällön vastaavuuden opetussuunnitelman vaatimusten kanssa ja oppimispaikan soveltuvuuden oppimispaikaksi.

 

 


1.2Oppiminen ja opettaminen

 

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

 

Arviointikriteeri            

Väittämät

Periaatteet ja menettelytavat: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeiset periaatteet ja menettelytavat on määritelty opetussuunnitelman yhteisessä osassa (työssäoppimisen järjestämissuunnitelma).

 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen tavoitteet sisältyvät henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS:iin ja HOJKS:iin)

 

 

Opiskelijoiden valmiuksien ja osaamisen varmistaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa opiskelijoiden valmiudet ja osaamisen suhteessa suunniteltuun työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, samoin kuin riittävän ja oikeanlaisen tuen saannin sekä koulutuksen järjestäjän ja toimintayksikön että työpaikan taholta.

 

Tavoitteiden mukaisuus: Koulutuksen järjestäjä on varmistanut, että työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista toteuttaa tavoitteiden mukaisesti ohjattuna ja arvioituna.

 

 

Ohjaus työpaikoilla: Työpaikoilla on koulutetut työpaikkaohjaajat/ -kouluttajat, jotka vastaavat työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta työpaikoilla.

 

 

Työpaikkaohjaajien/- kouluttajien perehdyttäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että työpaikkaohjaajat/-kouluttajat ovat perehtyneet työpaikalla tapahtuvan oppimisen periaatteisiin ja sisältöihin ja työssäoppijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

 

 

Erityisopiskelijoiden tarpeet: Opiskelijoiden tuen tarpeet otetaan huomioon työpaikalla tapahtuvaa oppimista suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.

 

 

 

 


1.3Opiskelijan arviointi

 

1.3.1Opiskelijan arviointijärjestelmä

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Arviointijärjestelmä:

Arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin opiskelijan arviointia koskeviin määräyksiin.

Arvioinnin periaatteet ja niiden soveltamien on opiskelijoiden ja kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

 

 

Opiskelijoiden valmiudet ja osaaminen: Opiskelijan valmiudet ja osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja opetuksen toteuttamisessa sekä näitä tarvittaessa muutettaessa.

 

 

Aikaisempi osaaminen: Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

 

 

Ohjaavuus ja seuranta: Opetukseen sisältyy suoritusten ohjaavaa arviointia sekä opiskelijan oppimisen ja opiskelun etenemisen seurantaa ja palautteen antamista.

 

 

Opiskelijoiden itsearviointi: Arviointijärjestelmän osana on opiskelijoiden itsearviointi, jota tuetaan käyttämällä opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Itsearviointia toteutetaan systemaattisesti ja säännöllisesti.

 

 

Uusiminen, oikaisu ja arvosanan korottaminen: Toiminta-tavat arvioinnin uusimiseen ja oikaisemiseen sekä arvosanojen korottamiseen on kuvattu ja ne ovat opiskelijoiden ja kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

 

 

Dokumentointi ja arviointiaineiston säilyttäminen: Arviointiaineiston dokumentointiin ja säilyttämiseen on sovittu niitä koskevien määräysten pohjalta toimintatavat, joiden noudattamista seurataan.

 

 

 


 

 

1.3.2Oppimisen ja osaamisen arviointi

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Jatkuva seuranta: Opetukseen sisältyy opintomenestyksen järjestelmällinen seuranta, jonka avulla muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys opiskelijoiden kyvyistä ja osaamisesta.

 

 

 

Palaute oppimisesta: Opiskelijat saavat säännöllisesti palautetta osaamisestaan, vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Opetushenkilöstö keskustelee opiskelijan kanssa keskeisistä ongelma-alueista ja laatii yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelman ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

 

 

Arviointimenetelmät on osaamisen arvioinnissa valittu siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. Opiskelija voi osoittaa osaamistaan monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan.

 

 

 

Työpaikkaohjaajien ja – kouluttajien arviointimenetelmien tuntemus: Työpaikkaohjaajat/-kouluttajat tuntevat arviointimenettelyt, arvioinnin kohteet ja kriteerit.

 

 

Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta ja määräysten edellyttämällä tavalla.

 

 


 

 

1.3.3Arvosanojen ja todistuksen antaminen

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Läpinäkyvyys: Opiskelijat ovat tietoisia arviointimenettelyistä, arvosana-asteikosta ja todistuksista ja niihin kuuluvien liitteiden antamisesta sekä erilaisten todistusten mahdollisista seuraamuksia (esim. mukautetut ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet). Opettajien ja muiden arviointiin osallistuvien käyttämät arviointiperusteet ovat opiskelijoiden tiedossa.

 

 

 

Arvosanat tutkintotodistukseen annetaan kaikista tutkinnon perusteiden mukaisista osista. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Arvioinnin perusteet kirjataan.

 

 

Suoritusten oikeudenmukainen arviointi: Opettajat selvittävät, onko arviointi opiskelijoiden mielestä oikeudenmukaista ja asiallista sekä ottavat palautetta muilta arviointiin osallistuvilta. Arviointimenettelyjä kehitetään palautteen pohjalta.

 

 

 

 

 

 

 

Ennakkokysely työpaikkaohjaajille

1.1Opetussuunnitelmat

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

 

Arviointikriteeri

Väittämät

1= täysin eri mieltä

2=jokseenkin eri mieltä

3= en osaa sanoa

4=jokseenkin samaa mieltä

5= täysin samaa mieltä

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen: Opetussuunnitelmaan sisältyy tarkoituksenmukainen määrä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuva oppiminen muodostavat kiinteän kokonaisuuden.

 

 

Verifiointi: Koulutuksen järjestäjä varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisällön vastaavuuden opetussuunnitelman vaatimusten kanssa ja oppimispaikan soveltuvuuden oppimispaikaksi.

 

 


1.2Oppiminen ja opettaminen

 

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

 

Arviointikriteeri            

Väittämät

Periaatteet ja menettelytavat: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeiset periaatteet ja menettelytavat on määritelty opetussuunnitelman yhteisessä osassa (työssäoppimisen järjestämissuunnitelma).

 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen tavoitteet sisältyvät henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS:iin ja HOJKS:iin)

 

 

Opiskelijoiden valmiuksien ja osaamisen varmistaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa opiskelijoiden valmiudet ja osaamisen suhteessa suunniteltuun työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, samoin kuin riittävän ja oikeanlaisen tuen saannin sekä koulutuksen järjestäjän ja toimintayksikön että työpaikan taholta.

 

Tavoitteiden mukaisuus: Koulutuksen järjestäjä on varmistanut, että työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista toteuttaa tavoitteiden mukaisesti ohjattuna ja arvioituna.

 

 

Ohjaus työpaikoilla: Työpaikoilla on koulutetut työpaikkaohjaajat/ -kouluttajat, jotka vastaavat työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta työpaikoilla.

 

 

Työpaikkaohjaajien/- kouluttajien perehdyttäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että työpaikkaohjaajat/-kouluttajat ovat perehtyneet työpaikalla tapahtuvan oppimisen periaatteisiin ja sisältöihin ja työssäoppijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

 

 

Erityisopiskelijoiden tarpeet: Opiskelijoiden tuen tarpeet otetaan huomioon työpaikalla tapahtuvaa oppimista suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.

 

 

 

 


1.3Opiskelijan arviointi

 

1.3.1Opiskelijan arviointijärjestelmä

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Arviointijärjestelmä:

Arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin opiskelijan arviointia koskeviin määräyksiin.

Arvioinnin periaatteet ja niiden soveltamien on opiskelijoiden ja kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

 

 

Opiskelijoiden valmiudet ja osaaminen: Opiskelijan valmiudet ja osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja opetuksen toteuttamisessa sekä näitä tarvittaessa muutettaessa.

 

 

Aikaisempi osaaminen: Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

 

 

Ohjaavuus ja seuranta: Opetukseen sisältyy suoritusten ohjaavaa arviointia sekä opiskelijan oppimisen ja opiskelun etenemisen seurantaa ja palautteen antamista.

 

 

Opiskelijoiden itsearviointi: Arviointijärjestelmän osana on opiskelijoiden itsearviointi, jota tuetaan käyttämällä opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Itsearviointia toteutetaan systemaattisesti ja säännöllisesti.

 

 

Uusiminen, oikaisu ja arvosanan korottaminen: Toiminta-tavat arvioinnin uusimiseen ja oikaisemiseen sekä arvosanojen korottamiseen on kuvattu ja ne ovat opiskelijoiden ja kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

 

 

Dokumentointi ja arviointiaineiston säilyttäminen: Arviointiaineiston dokumentointiin ja säilyttämiseen on sovittu niitä koskevien määräysten pohjalta toimintatavat, joiden noudattamista seurataan.

 

 

 


 

 

1.3.2Oppimisen ja osaamisen arviointi

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Jatkuva seuranta: Opetukseen sisältyy opintomenestyksen järjestelmällinen seuranta, jonka avulla muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys opiskelijoiden kyvyistä ja osaamisesta.

 

 

 

Palaute oppimisesta: Opiskelijat saavat säännöllisesti palautetta osaamisestaan, vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Opetushenkilöstö keskustelee opiskelijan kanssa keskeisistä ongelma-alueista ja laatii yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelman ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

 

 

Arviointimenetelmät on osaamisen arvioinnissa valittu siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. Opiskelija voi osoittaa osaamistaan monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan.

 

 

 

Työpaikkaohjaajien ja – kouluttajien arviointimenetelmien tuntemus: Työpaikkaohjaajat/-kouluttajat tuntevat arviointimenettelyt, arvioinnin kohteet ja kriteerit.

 

 

Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta ja määräysten edellyttämällä tavalla.

 

 


 

 

1.3.3Arvosanojen ja todistuksen antaminen

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Läpinäkyvyys: Opiskelijat ovat tietoisia arviointimenettelyistä, arvosana-asteikosta ja todistuksista ja niihin kuuluvien liitteiden antamisesta sekä erilaisten todistusten mahdollisista seuraamuksia (esim. mukautetut ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet). Opettajien ja muiden arviointiin osallistuvien käyttämät arviointiperusteet ovat opiskelijoiden tiedossa.

 

 

 

Arvosanat tutkintotodistukseen annetaan kaikista tutkinnon perusteiden mukaisista osista. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Arvioinnin perusteet kirjataan.

 

 

Suoritusten oikeudenmukainen arviointi: Opettajat selvittävät, onko arviointi opiskelijoiden mielestä oikeudenmukaista ja asiallista sekä ottavat palautetta muilta arviointiin osallistuvilta. Arviointimenettelyjä kehitetään palautteen pohjalta.

 

 

 

 

 

 

 

Enakkokysely koulutuksenjärjestäjän edustajille

1.1Opetussuunnitelmat

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

 

Arviointikriteeri

Väittämät

1= täysin eri mieltä

2=jokseenkin eri mieltä

3= en osaa sanoa

4=jokseenkin samaa mieltä

5= täysin samaa mieltä

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen: Opetussuunnitelmaan sisältyy tarkoituksenmukainen määrä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuva oppiminen muodostavat kiinteän kokonaisuuden.

 

 

Verifiointi: Koulutuksen järjestäjä varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisällön vastaavuuden opetussuunnitelman vaatimusten kanssa ja oppimispaikan soveltuvuuden oppimispaikaksi.

 

 


1.2Oppiminen ja opettaminen

 

Työssäoppiminen ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

 

Arviointikriteeri            

Väittämät

Periaatteet ja menettelytavat: Työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeiset periaatteet ja menettelytavat on määritelty opetussuunnitelman yhteisessä osassa (työssäoppimisen järjestämissuunnitelma).

 

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen tavoitteet sisältyvät henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS:iin ja HOJKS:iin)

 

 

Opiskelijoiden valmiuksien ja osaamisen varmistaminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa opiskelijoiden valmiudet ja osaamisen suhteessa suunniteltuun työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, samoin kuin riittävän ja oikeanlaisen tuen saannin sekä koulutuksen järjestäjän ja toimintayksikön että työpaikan taholta.

 

Tavoitteiden mukaisuus: Koulutuksen järjestäjä on varmistanut, että työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista toteuttaa tavoitteiden mukaisesti ohjattuna ja arvioituna.

 

 

Ohjaus työpaikoilla: Työpaikoilla on koulutetut työpaikkaohjaajat/ -kouluttajat, jotka vastaavat työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta työpaikoilla.

 

 

Työpaikkaohjaajien/- kouluttajien perehdyttäminen: Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että työpaikkaohjaajat/-kouluttajat ovat perehtyneet työpaikalla tapahtuvan oppimisen periaatteisiin ja sisältöihin ja työssäoppijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

 

 

Erityisopiskelijoiden tarpeet: Opiskelijoiden tuen tarpeet otetaan huomioon työpaikalla tapahtuvaa oppimista suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.

 

 

 

 


1.3Opiskelijan arviointi

 

1.3.1Opiskelijan arviointijärjestelmä

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Arviointijärjestelmä:

Arviointi perustuu tutkinnon perusteissa oleviin opiskelijan arviointia koskeviin määräyksiin.

Arvioinnin periaatteet ja niiden soveltamien on opiskelijoiden ja kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

 

 

Opiskelijoiden valmiudet ja osaaminen: Opiskelijan valmiudet ja osaaminen otetaan huomioon henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja opetuksen toteuttamisessa sekä näitä tarvittaessa muutettaessa.

 

 

Aikaisempi osaaminen: Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

 

 

Ohjaavuus ja seuranta: Opetukseen sisältyy suoritusten ohjaavaa arviointia sekä opiskelijan oppimisen ja opiskelun etenemisen seurantaa ja palautteen antamista.

 

 

Opiskelijoiden itsearviointi: Arviointijärjestelmän osana on opiskelijoiden itsearviointi, jota tuetaan käyttämällä opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Itsearviointia toteutetaan systemaattisesti ja säännöllisesti.

 

 

Uusiminen, oikaisu ja arvosanan korottaminen: Toiminta-tavat arvioinnin uusimiseen ja oikaisemiseen sekä arvosanojen korottamiseen on kuvattu ja ne ovat opiskelijoiden ja kaikkien arviointiin osallistuvien tiedossa.

 

 

Dokumentointi ja arviointiaineiston säilyttäminen: Arviointiaineiston dokumentointiin ja säilyttämiseen on sovittu niitä koskevien määräysten pohjalta toimintatavat, joiden noudattamista seurataan.

 

 

 


 

 

1.3.2Oppimisen ja osaamisen arviointi

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Jatkuva seuranta: Opetukseen sisältyy opintomenestyksen järjestelmällinen seuranta, jonka avulla muodostetaan kokonaisvaltainen näkemys opiskelijoiden kyvyistä ja osaamisesta.

 

 

 

Palaute oppimisesta: Opiskelijat saavat säännöllisesti palautetta osaamisestaan, vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Opetushenkilöstö keskustelee opiskelijan kanssa keskeisistä ongelma-alueista ja laatii yhdessä opiskelijan kanssa suunnitelman ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

 

 

Arviointimenetelmät on osaamisen arvioinnissa valittu siten, että ne mittaavat asetettujen ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. Opiskelija voi osoittaa osaamistaan monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan.

 

 

 

Työpaikkaohjaajien ja – kouluttajien arviointimenetelmien tuntemus: Työpaikkaohjaajat/-kouluttajat tuntevat arviointimenettelyt, arvioinnin kohteet ja kriteerit.

 

 

Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyönä tutkinnon perusteiden pohjalta ja määräysten edellyttämällä tavalla.

 

 


 

 

1.3.3Arvosanojen ja todistuksen antaminen

 

Arviointikriteeri

Väittämät

Läpinäkyvyys: Opiskelijat ovat tietoisia arviointimenettelyistä, arvosana-asteikosta ja todistuksista ja niihin kuuluvien liitteiden antamisesta sekä erilaisten todistusten mahdollisista seuraamuksia (esim. mukautetut ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet). Opettajien ja muiden arviointiin osallistuvien käyttämät arviointiperusteet ovat opiskelijoiden tiedossa.

 

 

 

Arvosanat tutkintotodistukseen annetaan kaikista tutkinnon perusteiden mukaisista osista. Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Arvioinnin perusteet kirjataan.

 

 

Suoritusten oikeudenmukainen arviointi: Opettajat selvittävät, onko arviointi opiskelijoiden mielestä oikeudenmukaista ja asiallista sekä ottavat palautetta muilta arviointiin osallistuvilta. Arviointimenettelyjä kehitetään palautteen pohjalta.

 

 

 

 

 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username