This is a free Purot.net wiki
 • View:

Yrityslähtöinen työpaikkaohjaajien koulutusmalli -case UPM

Koulutuksen tausta

Useilla isoilla teollisuus yrityksillä on työtekijöille työnopastajakoulutusta. Tästä työnopastajakoulutuksesta saa pienellä muutoksilla myös työpaikkaohjaajakoulutuksen. Työopastajakoulutuksiin lisättiin oppilaitos näkökulma, kuten Suomen koulutusjärjestelmä, työssäoppimisprosessi, nuori työssäoppijana, ammattiosaamisen näytöt/tutkintotilaisuudet, arviointi.

Työpaikkaohjaajakoulutus pilotoitiin isossa metsäteollisuusyrityksessä keväällä 2013. Koulutus oli kolmipäiväinen ja päivien aiheena olivat:

 • Oppimisen ohjaus,
 • turvallisuus ensin,
 • näytöt, arviointi ja palautteen antaminen.

Tämä koulutusmalli on hydynnettävissä myös muissa suurissa teollisuusyrityksissä

Lisätietoja:Terhi Puntila, terhi.puntila(at)tampere.fi

Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteet -case UPM

 • Tuntee työnopastusprosessin - viiden askeleen malli
 • Tietää työpaikkaohjaajan tehtävät ja vastuut
 • Tietää oppimisen ja opettamisen kannalta keskeiset seikat
 • Aktivoituu kehittämään omaa työtään perehdyttämisen ja työnopastuksen huomioiden
 • Tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämisalueet sekä osaa hyödyntää saamaansa palautetta opastusosaamisensa kehittämiseksi
 • Toimii esimerkkinä työn turvalliselle tekemiselle
 • Hyödyntää oman ammattialansa tutkintojen perusteita työpaikalla järjestettävän koulutuksen sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien järjestämisessä sekä suunnittelussa
 • Osaa toimia esimiehen tukena osaamisen arvioinnissa ja palautteen antamisessa.

Loppu päätelmiä

Pilotti onnistui hyvin. Tätä konseptia voidaan hyvin soveltaa myös muissa suurissa yrityksissa, varsinkin jos yrityksessä on työssäoppijoita/tutkinnon suorittajia. Olisi hyvä, jos koulutettavilla olisi samaan aikaan opastettava työssäoppija / uusi työntekijä työpisteellään, jolloin hän pääsee välittömästi käyttämään koulutuksessa saatuja taitoja.

Oleellista olisi saada koulutukseen mukaan kouluttajiksi myös yrityksen omia kouluttajia, jolloin yrityksen toimitatavat/kulttuuri tulevat esiin koulutuksessa. Jokainen koulutus pitää räätälöidä tapauskohtaisesti, mutta pohjana voi olla tämä konsepti.

Työpaikkaohjaajakoulutuksen ohjelma

1. päivän etätehtävät:

3. päivän etätehtävä: Mietti yksin tai yhdessä yhden työtehtävän/prosessin sisältö

 • Käytännön työtehtävän lisäksi mm.
  • työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
  • Tehtävän takana oleva tieto/teoria
  • ”Elinikäinen oppiminen
   • ”Vuorovaikutus/yhteistyö
   • Terveys, turvallisuus

Osallistujilta saatu palaute pilotista

1. päivän materiaali: Oppimisen ohjaus

Ammatillinen kehittyminen tänään:https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/ammatillinen_kehittyminen_tanaan_12.3.2013_terhi.pdf

Työssäoppiminen ja työpaikkaohjaajan tehtävät:https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/tyossaoppiminen_ja_tyopaikkaohjaajan_tehtavat_12.3.2013.pdf

Perehdyttämisen ja työnopastuksen toimintamalli, Ammattitaidon oppimisen avain tekijät, Työnopastuksen toteuttaminen (asiat otsikkotasolla): https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/oppimisen_ohjaus,_upm.pdf

2. päivän materiaali: Turvallisuus ensin

Nuori työssäoppijana:https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/nuori_tyossaoppijana_12.3.2013_tyotapaturmat_pois.pdf

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammatillissa koulutuksessa, Osa 1: https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/ammattiosaamisen_naytot_tutkintotilaisuudet_ammatillisessa_koulutuksessa_osa_1_12.3.2013_terhi.pdf

Turvallisuus ensin, Vuorovaikutus ja viestintä (asiat otsikko tasolla):https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/turvallisuus_ensin,_upm.pdf

3. päivän materiaali: Näytöt, arviointi ja palautteen antaminen

Työhyvinvoinnin vastuut

 • Henkilökohtainen vastuu
 • Esimiehen vastuu
 • Työyhteisön vastuu
 • Organisaation vastuu

Nuorten työtapaturmat, Tampereen teknillinen yliopisto: https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/nuorten_tyotapaturmat_2011.pdf

Paperi- ja puutuoteteollisuuden työtapaturma- ja sairauspoissaolotilastot 2012, Metsäteollisuus ry: tiedosto tulee tähän myöhemmin.

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammatillissa koulutuksessa, Osa 2: https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/ammattiosaamisen_naytot_tutkintotilaisuudet_ammatillisessa_koulutuksessa_osa_2_12.3.2013_terhi.pdf

Oppimisen ja osaamisen arviointi:https://top-ohjausverkko.purot.net/case_upm/oppimisen_ja_osaamisen_arviointi_12.3.2013.pdf

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username